Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie

Informacje ogólne o funduszach


ISPA

Pomoc z funduszu ISPA służy osiąganiu standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. ISPA ułatwiać ma realizację zadań wskazanych w dokumentach opracowanych przez instytucje zarządzajace środkami pomocowymi UE. Są to:

 • Partnerstwo dla Członkostwa autorstwa Komisji Europejskiej,
 • Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej opracowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Strategia Wykorzystania Funduszu ISPA autorstwa Ministerstwa Środowiska.

Rada Unii Europejskiej utworzyła fundusz ISPA na mocy Rozporządzenia 1267/1999 z 21 z czerwca 1999 r.
Przyjęte zasady działania funduszu ISPA nawiązują do działającego w Unii Europejskiej Funduszu Spójności.

 

Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ISPA?

 • Samorząd terytorialny
 • Organizacja samorządowa
 • Inne podmioty publiczne

 

Jakie sektory środowiska mogły być dofinansowywane?

 • Woda do picia
 • Ścieki
 • Odpady
 • Ochrona powietrza

 

Na jaką kwotę powinny opiewać przedsięwzięcia zgłoszone do funduszu ISPA?

Całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien być mniejszy niż 5 mln euro.

 

W jakiej wysokości fundusz ISPA może współfinansować przedsięwzięcie?

Kwota dofinansowania przez fundusz ISPA zależy od wypadkowych parametrów społeczno-ekonomicznych. Środki z funduszu mogą zostać zaangażowane w przedsięwzięcie w maksymalnej wysokości 75% wydatków publicznych. Komisja Europejska miała prawo w uzasadnionych przypadkach podnieść swój udział w dofinansowaniu przedsięwzięcia.

 

Jakiego typu przedsięwzięcia mogą uzyskać dofinansowanie?

 • Fazy projektów
 • Samodzielne projekty inwestycyjne
 • Grupy projektów

Wszystkie projekty inwestycyjne zgłaszane do funduszu ISPA, zarówno finansowane ze środków własnych i środków unijnych musiały być przed przetargiem.

 

Jaki był zakres wniosku do funduszu ISPA?

Aplikacja o przyznanie środków musiała zawierać m.in. następujące informacje:

 • wskazanie instytucji odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia,
 • opis oraz charakter przedsięwzięcia,
 • koszt i lokalizację przedsięwzięcia,
 • harmonogram realizacji prac i przetargów,
 • analizę społecznych kosztów i korzyści,
 • streszczenie oceny oddziaływania na środowisko zgodną z zaleceniami dyrektywy 85/337/EEC, 97/11/EC
 • zapewnienie zasad konkurencyjności i procedur przetargowych,
 • plan finansowy,
 • zapewnienie efektywnego korzystania i utrzymania infrastruktury powstałej dzięki realizacji przedsięwzięcia,
 • studium wykonalności.

Ponadto wniosek musiał zawierać uzasadnienie, że przedsięwzięcie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej 1267/99 ustanawiąjącym fundusz ISPA.


Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej fundusz ISPA zakończył swoje funkcjonowanie. Od 1 maja 2004 roku beneficjentami funduszu ISPA są tylko 4 kraje, które przygotowują się do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Są to Bułgaria, Rumunia, Chorwacja oraz Turcja.

W Polsce w miejsce funduszu ISPA pojawił się Fundusz Spójności, który przejął zobowiązania płatnicze swojego poprzednika. Zasady funkcjonowania obu funduszy są bardzo podobne.
 Załączniki:

Licznik odwiedzin: 172535

© 2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a


Kapitał zakładowy: 156.447.000 zł, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050, SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352