Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie

Informacje ogólne o funduszach


Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (RPO WiM)

Przygotowany został na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.Krajową podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji Programu stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).
Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dn. 30 stycznia br. zaakceptował projekt RPO WiM uchwałą nr 6/52/07/III. Program uzyskał akceptację Rady Ministrów i przesłany został 2 marca 2007 r. - przez system informatyczny SFC 2007 - Komisji Europejskiej celem rozpoczęcia procesu negocjacji. Ostatecznie dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 14 listopada 2007 r. w związku z decyzją nr K(2007)4624 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu warmińsko – mazurskiego w Polsce

 

Alokacja RPO WiM na lata 2007-2013 => 1 036 542 041 € (środki ERDF)

 • Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 jest:

Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych

 • Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych:

Cel 1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług
Cel 2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia
Cel 3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego


Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 osiągane będą poprzez wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach następujących osi priorytetowych:

 1. Przedsiębiorczość
 2. Turystyka
 3. Infrastruktura społeczna
 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.
 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
 6. Środowisko przyrodnicze
 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 8. Pomoc techniczna

 

Przedsiębiorczość.

Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur.

 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
 • wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

 

Turystyka.

Cel: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu.

 • wzrost potencjału turystycznego
 • promocja województwa i jego oferty turystycznej

 

Infrastruktura społeczna.

Cel: Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu.

 • inwestycje w infrastrukturę społeczną
 • wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

 

Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.

Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.

 • humanizacja blokowisk
 • rewitalizacja miast
 • restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych (warunek: lokalne programy rewitalizacji obszarów miejskich)

 

Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

Cel: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu.

 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej na poziomie regionalnym
 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej na poziomie lokalnym

 

Środowisko przyrodnicze.

Cel: Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji.

 • poprawa i zapobieganie degradacji środowiska
 • ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Cel: Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej.

 • tworzenie społeczeństwa informacyjnego
 • promocja, ułatwianie i upowszechnianie dostępu do usług teleinformatycznych

 

Pomoc techniczna.

Cel: Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu.

RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu.

 

Lista zakładanych beneficjentów:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • administracja rządowa,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.


Załączniki:

Licznik odwiedzin: 172539

© 2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a


Kapitał zakładowy: 156.447.000 zł, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050, SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352